Mô hình S.M.A.R.T và Ứng Dụng Trong Định Hướng Nghề Nghiệp

Mô hình S.M.A.R.T, viết tắt của Specific (Cụ thể), Measurable (Đo lường được), Achievable (Khả thi), Relevant (Phù hợp), và Time-bound (Có thời hạn), là một công cụ quản lý và định hình mục tiêu. Tính đến đầu năm 2022, mô hình S.M.A.R.T đã trở thành một công cụ quản...